logo

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld

 

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper/aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper/aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper/aannemer en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de verkoper/aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.


 1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper/aannemer doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren en de werken te finaliseren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper/aannemer een vertraging in de uitvoering van de werken of de levering van de goederen verwacht zal de klant hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De verkoper/aannemer zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdoven.

 1. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen en goederen moeten schriftelijk gebeuren, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en goederen en in ieder geval voor ingebruikname.

 

 1. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.


 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 

 1. Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest van 8 % (2019). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper/aannemer zich het recht voor  de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.


 1. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van €50. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper/aannemer om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper/aannemer, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 

 1. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper/aannemer.

De overdracht van eigendom van de goederen die door de door de verkoper/aannemer worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De verkoper/aannemer behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de klant verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen of goederen.


 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar de verkoper/aannemer zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 

 1. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

 

 1. De verkoper/aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper/aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen.

 

 1. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 

 1. Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname, wordt er een stallingskost aangerekend aan 5,00EUR per dag laattijdige afname.

 

 1. Bij niet‑betaling behoudt de verkoper/aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 

 1. Bij niet‑betaling behoudt de verkoper/aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

 1. De verkoper/aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper/aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper/aannemer zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

 

 1. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper/aannemer. De niet-uitoefening door de verkoper/aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 

 1. Reeds gepersonaliseerde goederen worden NOOIT teruggenomen.