Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BEDRIJFSINFORMATIE. Studio J&L, BTW BE 0728.539.185, Ondernemingsnummer 0728.539.185,

Contact: info@studio-jl.be

 1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen studio j&l en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Studio J&L kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Studio J&L slechts bindend indien en voor zover deze door Studio J&L uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
 2. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de bestelling ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien Studio J&L hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Studio J&L dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorzien periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Studio J&L kan enkel via Studio J&L zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen.
 3. GESCHENKBONNEN. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van Studio J&L gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere artikel dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 4. BETALINGSTERMIJN. De facturen van Studio J&L zijn betaalbaar viertien dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door Studio J&L. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.
 5. VOORBEHOUD. Studio J&L houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Studio J&L onaanvaardbaar maken.
 6. AFHALING. Afhaling van producten kan in het pand waar Studio J&L zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door Studio J&L, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is Studio J&L niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 7. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.
 8. AANSPRAKELIJKHEID. Studio J&L is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio J&L of diens vertegenwoordigers. Studio J&L kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van Studio J&L beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. Studio J&L kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de werken.

ALGEMEEN

 1. PUBLICATIE DOOR STUDIO J&L. Beeldmateriaal gemaakt door Studio J&L kan te allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, blog en facebook. Daarnaast kan Studio J&L het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. KLEUR. Studio J&L is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen digitaal voorbeeld versus de werkelijkheid!
 3. DRUKWERK. Bedrukte goederen worden nooit teruggenomen!
 4. KLEDIJ. Studio J&L is niet aansprakelijk als de bestelde maten verkeerd uitvallen. Kledij kan steeds gepast worden bij Studio J&L.